woman in free time

Biblia w każdym pokoju

Holandia to mocno zeświecczony kraj, w którym jednak, co dziwne, w każdym pokoju hotelowym można znaleźć Biblię. Jednocześnie do jakiejś formy wiary przyznaje się nieco mniej niż połowa ludności Holandii, ale tylko niewielki procent regularnie uczestniczy w jakichś praktykach religijnych. W tym protestanckim niegdyś kraju najwięcej jest katolików, ale ich liczba też spada. Kościoły tutaj to miejsca, w których są muzea, restauracje czy puby. Podobnie jest zresztą w innych krajach europejskich. Może to szokować przybyszów z Polski, przyzwyczajonych do manifestowania swojej religijności, do obchodzenia świąt kościelnych i obecności religii w życiu prywatnym, jak i państwowym.

Odkąd Holandia, podobnie zresztą jak inne kraje europejskie, przeżyła kryzys wiary w latach 60-tych, kościół nie odgrywa w życiu Holendra żadnej roli. Niemniej jednak Biblia w każdym pokoju jest, co więcej jakoś nikt nie protestuje, mimo że goście hotelowi są różnych wyznań. Inna sprawa, że raczej tej Biblii nikt nie czyta. Tylko raz podczas pracy zdarzyło się, że wyglądała na ruszaną. Tradycja czytania Biblii w krajach protestanckich jest daleko szersza niż w krajach katolickich. W Polsce kapłan czytał pismo święte z ambony to miało wiernym wystarczyć. W krajach protestanckich zachęcano wiernych do czytania i analizowania. Stąd zapewne wynika biblia w każdym hotelowym pokoju.

The Netherlands is a heavily secluded country in which, however, strangely, in every room of the hotel can find the Bible. At the same time, less than half the population of the Netherlands admits some form of faith, but only a small percentage regularly participates in some religious practice. In this Protestant country, there are the most Catholics, but their numbers are also falling. The churches here are places where there are museums, restaurants or pubs. Similarly, in other European countries. This may shock Poland’s newcomers, accustomed to manifest their religiosity, to celebrate church holidays and the presence of religion in private and state life.

Since the Netherlands, like other European countries, has experienced a crisis of faith in the 1960s, the Church has played no role in the Dutch’s life. Nevertheless, the Bible in every room is, what more no one somehow protest, although hotel guests are of different denominations. The other thing is that no one reads this Bible. Only once at work did she look rushed. The tradition of reading the Bible in Protestant countries is far wider than in Catholic countries. In Poland, the priest read the scripture from the pulpit that was faithful enough. Protestant countries were encouraged to read and analyze the faithful. Hence, probably the Bible in every hotel room.

2 thoughts on “Biblia w każdym pokoju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *