woman in free time

1 maja a Koningsdag

W Polsce mamy święta 1 maja i 3 maja, a w Holandii jest Koningsdag czyli urodziny króla. O ile nasze święta majowe mają stałe daty, to święto króla jest ruchome i zależy od tego, kiedy urodził się aktualny holenderski król. Wilhelm Aleksander urodziny ma 27 kwietnia właśnie i w związku z tym Holandia tego dnia obchodzi święto państwowe, czyli tzw. Koningsdag- dzień króla. Wcześniej to był oczywiście dzien królowej, czyli Beatrycze, która abdykowała w roku 2013. Nie to co brytyjska królowa, która ani myśli nikomu ustępować. Król odwiedza sobie holenderskie miasta, a Holendrzy bawią się na jarmarkach i festynach, wywieszają flagi i ubierają się na pomarańczowo. Już od bladego świtu w autobusach można było spotkać panie upiększone w pomarańcowe stroiki do włosów i panów w pomarańczowych koronach. Nie mówiąc o tym, że autobus którym zdążałam do mojej ukochanej pracy był bardzo pełen, bo każdy chciał sobie zarezerwować odpowiednie miejsce do oglądania króla. W tym dniu można też handlować czym się chce bez konieczności płacenia podatków, więc kto żyw i może sprzedaje co się da.

Ten dzień jest też na ogół dniem wolnym od pracy. Na ogół, bo w hotelarstwie zasada ta nie obowiązuje, a nas jako pracowników czasowych tym bardziej. Biuro jednak miało w Koningsdag wolne i mogło się cieszyć. O ile na co dzień Holendrzy wydają się być raczej sztywni to bawić się umieją. Mam wrażenie, że bardziej od Polaków. U nas święta pańśtwowe obchodzone są na sztywno, a rodacy umartwiają się na obowiązkowych grilach. W tym roku pogoda nie dopisała i świętować też nie ma jak. A w kraju wiatraka pogoda nie dopisuje cały rok, a mimo to Holendrzy bawią się na całego. Warto by z nich brać przykład. 

Tylko, że my nie mamy króla niestety i nie mamy też Koningsdag, a może szkoda?

 

In Poland we have holidays on May 1 and May 3, and in the Netherlands is Koningsdag, which is the king’s birthday. As long as our May holidays have fixed dates, the king’s holiday is mobile and depends on when the current Dutch king was born. Wilhelm Aleksander’s birthday is on April 27th, and therefore the Netherlands celebrates a national holiday on this day. Koningsdag – day of the king. Earlier it was of course the queen’s day, the Beatrice, who abdicated in 2013. Not what the British queen, who neither thinks to give up anybody. The king visits the Dutch cities, and the Dutch play in fairs and festivals, hang flags and dress in orange. Already from the pale dawn on the buses, you could meet ladies beautified with oranges and orange crowns. Not to mention that the bus to my beloved work was very full, because everyone wanted to reserve the right place to watch the king. On this day you can also trade what you want without having to pay taxes, so who can live and can sell what you can.

This day is generally a day off. In general, because in the hotel industry this principle does not apply, and us as temporary workers the more so. However, the office was in Koningsdag free and could enjoy. While the Dutch seem to be rather stiff on a daily basis, they can play it. I have the impression that more from Poles. In our country, feasts are celebrated rigidly, and nationals are mortified on obligatory barbecues. This year the weather was not good and there is no celebration as well. And in the country windmill weather does not add up all year, and yet the Dutch are playing around. It is worth taking an example of them.

Only that we do not have a king unfortunately and we also do not have Koningsdag, or maybe pity?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *